Методичний портал

ТЕЛЕВІЗІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ТВОРЧІСТЬ

Теоретики поділяють всі існуючі професії на три групи: людина - людина, людина - машина, людина - технічна система. Тележурналістика, як і журналістика в цілому, входить до групи людина - людина, тобто є однією з найбільш складних професій. Ставлячись до духовно-практичної діяльності, вона проявляється у створенні інформаційного продукту в процесі творчості - діяльність, що народжує щось якісно нове.

Журналістська творчість має свою специфіку: вона завжди орієнтована на створення таких творів, які здатні задовольнити особливі суспільні потреби, актуальні в даний момент.

Творчість є вища форма праці. Результат творчої роботи привертає до неї увагу людей. Для того, щоб творчість була цілеспрямованою застосовуються спеціальні навички, під якими розуміється здатність виконувати певну роботу. Щоб створити твір, що володіє цінністю, необхідно знати основи тієї галузі, в якій ви творите. Справжній професіонал обов'язково повинен володіти основними навичками майстерності.

У структурі журналістської творчості визначаються:

мотиви: потреба висловити явища життя і авторське ставлення до цих явищ, нездійснені раніше авторські прагнення, захоплення самим процесом творчості;

мета: здійснення задумів і мрій, самопізнання особистості, пізнання світу, реалізація естетичних потреб;

функції: пізнавальна, художньо-образна, вираз і комунікація емоцій.

Найефективнішим засобом для здійснення цих функцій, для виховання аудиторії, формування суспільної свідомості та суспільних смаків є телебачення. А якщо врахувати персоніфікований характер телемовлення, можна говорити про посилення ролі та авторитету тележурналіста: ведучого, коментатора, репортера, сценариста - творчої особистості.

Творча особистість - це особа, для якої творчість стає найважливішим регулятивом, цінністю мети життя, способом володіння світу і світосприйняття. Керуючись в своїй діяльності свідомо вольовими орієнтирами і гарантованим ступенем користі, творча особистість в процесі творчості транслює своє "я" в світ, сприяючи вдосконаленню буття, дає його нові вимірювання.

У процесі роботи над телепередачами тележурналіст виявляє себе як творча особистість шляхом проникнення в «простори»:

- людської психіки (інтраіндивідний прояв);

- внутрішнього світу (інтеріндивідний прояв);

- реалізації людських можливостей (метаіндивідний прояв).

Одне із специфічних проявів телебачення - прагнення проникнути в кожне з цих «просторів». Відбувається це за допомогою інструментарію, від ефективності використання якого залежать результати практичної діяльності... Це цілий корпус прийомів, методів, форм і жанрів, ролей та іміджів, функцій і стилів - свого роду системи професійних координат, без освоєння яких тележурналіст відбутися не може.

Особлива роль у творчій діяльності приділяється особистісним якостям тележурналіста: інтересам, здібностям, рівню професіоналізму.

Інтерес - емоційний вияв пізнавальних потреб - може бути безпосереднім, коли він викликається яскравими особливостями або якісним змістом об'єкта, і опосередкованим, коли об'єкт має значення для життя і діяльності особистості. Інтереси розрізняються також за змістом (суспільно-політичні, інтелектуальні, естетичні), по широті (мається на увазі різноманітність інтелектуальних запасів особистості) і за ступенем стійкості (ситуативні, перехідні і стійкі).

Здібності - сукупність властивостей, яка служить умовою успіху в певній діяльності. Здібності можуть бути загальні (проявляються у більшості видів діяльності) та спеціальні (що позначаються в окремих видах професійної діяльності). Спеціальні здібності тележурналіста - це інтелект, уява, образне мислення, специфіка пам'яті та уваги, розвиненість емоційної сфери.

Професійні здібності - сукупність здібностей, що визначають успіх у професії, - можуть бути розвинені тільки в професійній діяльності. В тележурналістиці на перший план виступають такі властивості, як пам'ять, увага, образне мислення, уява.

На певному рівні творчої діяльності тележурналіст досягає умінь: використовує отримані навички в нестандартних умовах. Вищий рівень професіоналізму - майстерність, досягнення високого мистецтва у своїй діяльності, збереження творчого потенціалу, готовність до вдосконалення способів телевізійної творчості, формування нових методів.

Якщо журналіст прагне привести в дію громадську думку, залишити в ньому якісь сліди, то й засоби повинні бути відповідні: краса логіки, переконливість аргументів, співтворчість разом з глядачем.